A A A _Drukuj

Sprzęt radarowy i wskaźniki skrętu stosowane na pokładach statków żeglugi śródlądowej

                       

 

CZĘŚĆ I: Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania instalacji radarowych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej

CZĘŚĆ II: Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej

CZĘŚĆ III: Przepisy dotyczące badania instalacji i działania sprzętu radarowego i wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej

CZĘŚĆ IV: Świadectwo instalacji i działania sprzętu radarowego i wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej

CZĘŚĆ V: Rejestr właściwych organów, służb technicznych, dopuszczonego radarowego sprzętu nawigacyjnego i wskaźników skrętu oraz dopuszczonych firm specjalistycznych

CZĘŚĆ VI: Sprzęt równoważny

Definicje:

1. »Badanie przed dopuszczeniem« oznacza procedurę badań określoną w części I art. 4 lub części II art. 1.03, którą stosuje służba techniczna w celu zbadania zgodności z wymogami zgodnie z niniejszym załącznikiem.
Badanie przed dopuszczeniem stanowi integralną część dopuszczenia.

2. »Dopuszczenie« oznacza procedurę administracyjną, w ramach której państwo członkowskie potwierdza, że sprzęt spełnia wymogi określone w niniejszym załączniku.
W przypadku radarowego sprzętu nawigacyjnego procedura ta obejmuje przepisy zgodnie z art. 5–7 i 9.
W przypadku wskaźników skrętu procedura obejmuje przepisy zgodnie z częścią II, art. 1.04–1.06 i 1.08.

3.»Świadectwo badania«oznacza dokument, w którym zapisuje się wyniki badania przed dopuszczeniem.

4. »Wnioskodawca« lub »wytwórca« oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną, pod której nazwą, znakiem handlowym lub dowolną inną formą identyfikacji sprzęt przedstawiony do badania jest wytwarzany lub wprowadzany do obrotu handlowego, i która jest odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z badaniem przed dopuszczeniem i procedurą dopuszczenia w odniesieniu do służby technicznej i organu dopuszczającego.

5. »Służba techniczna« oznacza instytucję, organ lub organizację, która wykonuje badania przed dopuszczeniem.

6. »Deklaracja wytwórcy« oznacza deklarację, za pomocą której wytwórca udziela zapewnienia, że sprzęt spełnia powszechnie obowiązujące wymogi minimalne oraz że jest w każdym względzie identyczny z typem przedłożonym do badania.

7. »Deklaracja zgodności« zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (*) oznacza deklarację zgodnie z ust. 1 załącznika II do dyrektywy 1999/5/WE, za pomocą której wytwórca potwierdza, że przedmiotowe produkty spełniają obowiązujące wymogi dyrektywy.

8. »Właściwy organ« oznacza oficjalny organ, który wydaje dopuszczenie.

 


Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania instalacji radarowych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej


Artykuł 1

Zakres stosowania

Niniejsze przepisy określają wymogi minimalne dotyczące sprzętu radarowego stosowanego w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej, jak również warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi.Artykuł 2

Przeznaczenie radarowego sprzętu nawigacyjnego

Radarowy sprzęt nawigacyjny ułatwia żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi, linii brzegowych i struktur nawigacyjnych, jak również umożliwiać rzetelne i odpowiednio wczesne rozpoznanie innych statków i przeszkód wystających ponad powierzchnię wody.Artykuł 3

Wymogi minimalne

1. Z wyjątkiem wymogów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (art. 3.1.b dyrektywy 1999/5/WE) oraz wymogów dotyczących efektywnego wykorzystania widma w celu wyeliminowania szkodliwych zakłóceń, wynikających z art. 3.2 dyrektywy 1999/5/WE, radarowy sprzęt nawigacyjny stosowany na statkach żeglugi śródlądowej musi spełniać wymogi określone w normie europejskiej EN 302194-1:2006.

2. Ust. 1 odnosi się do śródlądowego sprzętu systemu ECDIS, który można użytkować w trybie nawigacyjnym. Wspomniany sprzęt musi ponadto spełniać wymogi norm w odniesieniu do śródlądowego sprzętu systemu ECDIS w wersji ważnej w dniu wydania dopuszczenia.


Artykuł 4

Badania przed dopuszczeniem

1. Zgodność z wymogami minimalnymi określonymi w art. 3 ust. 1 należy ustalić za pomocą badania przed dopuszczeniem.

2. Jeżeli sprzęt uzyska pozytywny wynik badanie przed dopuszczeniem, placówka badawcza wydaje świadectwo badania. Jeżeli sprzęt nie spełnia wymogów minimalnych, wnioskodawcę powiadamia się pisemnie o powodach odrzucenia wniosku.


Artykuł 5

Wniosek o badanie przed dopuszczeniem

1. Wnioski o badanie przed dopuszczeniem radarowych instalacji nawigacyjnych należy przedkładać służbie technicznej.
Służby techniczne notyfikuje się Komisji Europejskiej.

2. Do każdego wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) szczegółowe opisy techniczne;

b) kompletny zestaw dokumentacji instalacyjnej i serwisowej;

c) szczegółowe instrukcje obsługi;

d) skrócona instrukcja obsługi; oraz

e) w stosownych przypadkach, poświadczenie wykonanych wcześniej badań.

3. W przypadku gdy nie jest zamiarem wnioskodawcy, aby deklaracja zgodności na mocy dyrektywy 1999/5/WE została ustanowiona jednocześnie z dopuszczeniem, deklarację zgodności należy przedłożyć wraz z wnioskiem o badanie przed dopuszczeniem.Artykuł 6

Dopuszczenie

1. Dopuszczenie przyznaje właściwy organ na podstawie świadectwa badania.
Właściwy organ powiadamia Komisję Europejską o sprzęcie, dla którego wydał dopuszczenie.
W stosownym zawiadomieniu należy zamieścić przyznany numer dopuszczenia, jak również oznaczenie typu, nazwę wytwórcy, nazwę posiadacza dopuszczenia oraz datę dopuszczenia.

2. Każdy właściwy organ lub służba techniczna wyznaczone przez właściwy organ są upoważnione do wyboru sprzętu z serii produkcyjnej na potrzeby inspekcji w dowolnym momencie.
Jeżeli podczas inspekcji zostaną ujawnione defekty sprzętu, dopuszczenie może zostać wycofane.
Dopuszczenie zostaje wycofane przez organ, który je wydał.Artykuł 7

Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia

1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny:

a) nazwą wytwórcy;

b) określeniem handlowym sprzętu;

c) typem sprzętu; oraz

d) numerem seryjnym.

2. Numer dopuszczenia przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób nieusuwalny na wyświetlaczu w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji sprzętu.
Elementy składowe numeru dopuszczenia: e-NN-NNN

e = Unia Europejska
NN = kod państwa dopuszczenia, gdzie
01=Niemcy
02 =Francja
03=Włochy
04 = Niderlandy
05 = Szwecja
06 = Belgia
07 = Węgry
08 =Republika Czeska
09 =Hiszpania
11 = Zjednoczone Królestwo
12 = Austria
13 = Luksemburg
14 = Szwajcaria
17 = Finlandia
18 = Dania
19 = Rumunia
20 = Polska
21 = Portugalia
23 = Grecja
24 = Irlandia
26 = Słowenia
27 = Słowacja
29 = Estonia
32 = Łotwa
34 = Bułgaria
36 = Litwa
49 = Cypr
50 = Malta
NNN = trzycyfrowy numer, który zostanie określony przez właściwy organ.

3. Numeru dopuszczenia używa się jedynie w połączeniu z powiązanym dopuszczeniem.
Przygotowanie i przytwierdzenie numeru dopuszczenia należy do obowiązków wnioskodawcy.Artykuł 8

Deklaracja wytwórcy

Do każdej jednostki sprzętu musi być dołączona deklaracja wytwórcy.Artykuł 9

Zmiany w sprzęcie dopuszczonym jako typ


1. Wszelkie zmiany dokonane w sprzęcie już dopuszczonym powodują wycofanie dopuszczenia.
W każdym przypadku, gdy planowane są zmiany, do właściwej służby technicznej należy przesłać na piśmie szczegółowe informacje.

2. Po konsultacji ze służbą techniczną właściwy organ podejmuje decyzję co do tego, czy dopuszczenie stosuje się nadal, czy też konieczna jest inspekcja lub nowe badanie przed dopuszczeniem.
W razie przyznania nowego badania przed dopuszczeniem przyznawany jest nowy numer dopuszczenia.

CZĘŚĆ II

Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej


ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne 


Artykuł 1.01

Zakres stosowania

Niniejsze przepisy określają wymogi minimalne dotyczące wskaźników skręt
u stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej, jak również warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi.Artykuł 1.02

Przeznaczenie wskaźnika skrętu

Wskaźnik skrętu przeznaczony jest do wspomagania nawigacji radarowej oraz do mierzenia i wskazywania stopnia obrotu statku w kierunku lewej lub prawej burty.Artykuł 1.03

Badanie przed dopuszczeniem

1. Zgodność z wymogami minimalnymi dotyczącymi wskaźników skrętu zgodnie z rozdziałami 2–4 należy ustalić za pomocą badania przed dopuszczeniem.

2. Jeżeli sprzęt uzyska pozytywny wynik badania przed dopuszczeniem, służba techniczna wydaje świadectwo badania.
Jeżeli sprzęt nie spełnia wymogów minimalnych, wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o powodach odrzucenia wniosku.Artykuł 1.04

Wniosek o badanie przed dopuszczeniem

1. Wnioski o badanie przed dopuszczeniem wskaźnika skrętu przedkłada się służbie technicznej.
Służby techniczne notyfikuje się Komisji Europejskiej.

2. Do każdego wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) szczegółowe opisy techniczne;

b) kompletny zestaw dokumentacji instalacyjnej i serwisowej;

c) instrukcje użytkowania.

3. Za pomocą badań wnioskodawca musi ustalić bądź zlecić ustalenie, czy sprzęt spełnia wymogi minimalne określone w niniejszych przepisach.
Wyniki badania oraz sprawozdania pomiarowe należy załączyć do wniosku.
Wspomniane dokumenty oraz informacje uzyskane w trakcie badania przechowuje właściwy organ.Artykuł 1.05

Dopuszczenie

1. Dopuszczenie przyznaje właściwy organ na podstawie świadectwa badania.
Właściwy organ powiadamia Komisję Europejską o sprzęcie, który dopuścił.
W stosownym zawiadomieniu należy zamieścić przyznany numer dopuszczenia, jak również oznaczenie typu, nazwę wytwórcy, nazwę posiadacza dopuszczenia oraz datę dopuszczenia.

2. Każdy właściwy organ lub służba techniczna wyznaczone przez właściwy organ są upoważnione do wyboru sprzętu z serii produkcyjnej na potrzeby inspekcji w dowolnym momencie.
Jeżeli podczas inspekcji zostaną ujawnione defekty sprzętu, dopuszczenie może zostać wycofane.
Dopuszczenie zostaje wycofane przez organ, który je wydał.Artykuł 1.06

Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia


1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny

a) nazwą wytwórcy;

b) oznaczeniem handlowym sprzętu;

c) typem sprzętu; oraz

d) numerem seryjnym.

2. Numer dopuszczenia przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób nieusuwalny na jednostce kontrolnej w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji sprzętu.
Elementy składowe numeru dopuszczenia: e-NN-NNN
e = Unia Europejska
NN = kod państwa dopuszczenia
01 = Niemcy
02 = Francja
03 = Włochy
04 = Niderlandy
05 = Szwecja
06 = Belgia
07 = Węgry
08 = Republika Czeska
09 = Hiszpania
11 = Zjednoczone Królestwo
12 = Austria
13 = Luksemburg
14 = Szwajcaria
17 = Finlandia
18 = Dania
19 = Rumunia
20 = Polska
21 = Portugalia
23 = Grecja
24 = Irlandia
26 = Słowenia
27 = Słowacja
29 =Estonia
32 = Łotwa
34 = Bułgaria
36 = Litwa
49 = Cypr
50 = Malta

NNN = trzycyfrowy numer, który zostanie określony przez właściwy organ.
3. Numeru dopuszczenia używa się jedynie w połączeniu z powiązanym dopuszczeniem.
Wytworzenie i przytwierdzenie numeru dopuszczenia należy do obowiązków wnioskodawcy.Artykuł 1.07

Deklaracja wytwórcy

Do każdej jednostki sprzętu musi być dołączona deklaracja wytwórcy.Artykuł 1.08

Zmiany w sprzęcie dopuszczonym jako typ

1. Wszelkie zmiany dokonane w sprzęcie już dopuszczonym powodują wycofanie dopuszczenia.
W każdym przypadku, gdy planowane są zmiany, do upoważnionej służby technicznej należy przesłać na piśmie szczegółowe informacje.

2. Po konsultacji ze służbą techniczną właściwy organ podejmuje decyzję co do tego, czy dopuszczenie stosuje się nadal, czy też konieczna jest inspekcja lub nowe badanie przed dopuszczeniem.
W razie przyznania nowego badania przed dopuszczeniem przyznawany jest nowy numer dopuszczenia.ROZDZIAŁ 2

Ogólne wymogi minimalne dla wskaźników skrętu

Artykuł 2.01

Konstrukcja, projekt

1. Wskaźniki skrętu muszą być odpowiednie do użytkowania na pokładach statków żeglugi śródlądowej.

2. Konstrukcja i projekt sprzętu muszą być zgodne z dobrą praktyką inżynieryjną – zarówno pod względem układów mechanicznych, jak i elektrycznych.

3. W razie braku jakiegokolwiek konkretnego przepisu w załączniku II lub w niniejszym załączniku, wymogi i metody badania zawarte w normie europejskiej EN 60945:2002 stosuje się do zasilania, bezpieczeństwa, wzajemnych interferencji sprzętu na statku, bezpiecznej odległości kompasu, odporności na wpływy klimatu, wytrzymałości mechanicznej, wpływów środowiska, emisji dźwięków słyszalnych oraz oznaczeń sprzętu.
Ponadto sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi określone w niniejszym załączniku przy temperaturach otoczenia w zakresie 0–40 °C.Artykuł 2.02

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

1. Wymogi ogólne:
Wskaźniki skrętu muszą spełniać wymogi dyrektywy 2004/108/WE (*) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG.

2. Emisje uboczne:
W zakresach częstotliwości 156–165 MHz, 450–470 MHz i 1,53–1,544 GHz natężenie pola nie może przekroczyć wartości 15 ?V/m. Podane wartości natężenia pola stosuje się w odległości badawczej wynoszącej 3 metry od badanego sprzętu.
Artykuł 2.03

Użytkowanie

1. Sprzęt nie powinien posiadać większej liczby elementów regulacyjnych, niż jest to konieczne dla właściwego użytkowania.
Projekt, oznaczenia i manipulacja elementami regulacyjnymi muszą umożliwiać ich proste, jednoznaczne i szybkie użycie.
Ich ułożenie powinno zapobiegać, w miarę możliwości, błędom użytkownika.
Elementy regulacyjne, które nie są niezbędne do normalnego użytkowania, nie mogą być bezpośrednio dostępne.

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być opatrzone symbolami lub oznaczeniami w języku angielskim.
Symbole muszą spełniać wymogi określone w normie europejskiej EN 60417:1998.
Wszelkie cyfry i litery muszą mieć wysokość co najmniej 4 mm.
Jeżeli istnieje możliwość wykazania, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe zastosowanie cyfr i liter o wysokości 4 mm, oraz jeżeli dla celów użytkowania mniejsze cyfry i litery są możliwe do zaakceptowania, dozwolone jest ich zmniejszenie do 3 mm.

3. Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby błędy w użytkowaniu nie powodowały jego zawodności.

4. Wszelkie funkcje przekraczające wymogi minimalne, na przykład instalacje umożliwiające połączenie z innym sprzętem, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprzęt spełniał wymogi minimalne w każdych warunkach.
Artykuł 2.04

Instrukcje użytkowania


Do każdego urządzenia należy dostarczyć szczegółową instrukcję obsługi.
Musi być ona dostępna w językach angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim oraz musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

a) aktywacja i użytkowanie;

b) konserwacja i serwis;

c) ogólne instrukcje bezpiecznego użytkowania.
Artykuł 2.05

Instalacja czujnika

Kierunek instalacji w stosunku do linii stępki należy wskazać na jednostce czujnika wskaźnika skrętu.
Należy dostarczyć instrukcje instalacji sprzętu, tak by zapewnić największą możliwą obojętność na pozostałe normalne ruchy statku.

 CZĘŚĆ II

Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne


Artykuł 1.01

Zakres stosowania

Niniejsze przepisy określają wymogi minimalne dotyczące wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej, jak również warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi.

Artykuł 1.02

Przeznaczenie wskaźnika skrętu

Wskaźnik skrętu przeznaczony jest do wspomagania nawigacji radarowej oraz do mierzenia i wskazywania stopnia obrotu statku w kierunku lewej lub prawej burty.Artykuł 1.03

Badanie przed dopuszczeniem

1. Zgodność z wymogami minimalnymi dotyczącymi wskaźników skrętu zgodnie z rozdziałami 2–4 należy ustalić za pomocą badania przed dopuszczeniem.

2. Jeżeli sprzęt uzyska pozytywny wynik badania przed dopuszczeniem, służba techniczna wydaje świadectwo badania. Jeżeli sprzęt nie spełnia wymogów minimalnych, wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o powodach odrzucenia wniosku.

 

 


Artykuł 1.04

Wniosek o badanie przed dopuszczeniem

1. Wnioski o badanie przed dopuszczeniem wskaźnika skrętu przedkłada się służbie technicznej.
Służby techniczne notyfikuje się Komisji Europejskiej.

2. Do każdego wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) szczegółowe opisy techniczne;

b) kompletny zestaw dokumentacji instalacyjnej i serwisowej;

c) instrukcje użytkowania.

3. Za pomocą badań wnioskodawca musi ustalić bądź zlecić ustalenie, czy sprzęt spełnia wymogi minimalne określone w niniejszych przepisach.
Wyniki badania oraz sprawozdania pomiarowe należy załączyć do wniosku.
Wspomniane dokumenty oraz informacje uzyskane w trakcie badania przechowuje właściwy organ.
Artykuł 1.05

Dopuszczenie

1. Dopuszczenie przyznaje właściwy organ na podstawie świadectwa badania.
Właściwy organ powiadamia Komisję Europejską o sprzęcie, który dopuścił.
W stosownym zawiadomieniu należy zamieścić przyznany numer dopuszczenia, jak również oznaczenie typu, nazwę wytwórcy, nazwę posiadacza dopuszczenia oraz datę dopuszczenia.

2. Każdy właściwy organ lub służba techniczna wyznaczone przez właściwy organ są upoważnione do wyboru sprzętu z serii produkcyjnej na potrzeby inspekcji w dowolnym momencie.
Jeżeli podczas inspekcji zostaną ujawnione defekty sprzętu, dopuszczenie może zostać wycofane.
Dopuszczenie zostaje wycofane przez organ, który je wydał.
Artykuł 1.06

Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia

1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny

a) nazwą wytwórcy;

b) oznaczeniem handlowym sprzętu;

c) typem sprzętu; oraz

d) numerem seryjnym.

2. Numer dopuszczenia przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób nieusuwalny na jednostce kontrolnej w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji sprzętu.
Elementy składowe numeru dopuszczenia: e-NN-NNN

 

e = Unia Europejska
NN = kod państwa dopuszczenia
01 = Niemcy
02 = Francja
03 = Włochy
04 = Niderlandy
05 = Szwecja
06 = Belgia
07 = Węgry
08 = Republika Czeska
09 = Hiszpania
11 = Zjednoczone Królestwo
12 = Austria
13 = Luksemburg
14 = Szwajcaria
17 = Finlandia
18 = Dania
19 = Rumunia
20 = Polska
21 = Portugalia
23 = Grecja
24 =Irlandia
26 = Słowenia
27 = Słowacja
29 = Estonia
32 = Łotwa
34 = Bułgaria
36 = Litwa
49 = Cypr
50 = Malta
NNN = trzycyfrowy numer, który zostanie określony przez właściwy organ.

3. Numeru dopuszczenia używa się jedynie w połączeniu z powiązanym dopuszczeniem.
Wytworzenie i przytwierdzenie numeru dopuszczenia należy do obowiązków wnioskodawcy.
Artykuł 1.07

Deklaracja wytwórcy


Do każdej jednostki sprzętu musi być dołączona deklaracja wytwórcy.Artykuł 1.08

Zmiany w sprzęcie dopuszczonym jako typ

1. Wszelkie zmiany dokonane w sprzęcie już dopuszczonym powodują wycofanie dopuszczenia.
W każdym przypadku, gdy planowane są zmiany, do upoważnionej służby technicznej należy przesłać na piśmie szczegółowe informacje.

2. Po konsultacji ze służbą techniczną właściwy organ podejmuje decyzję co do tego, czy dopuszczenie stosuje się nadal, czy też konieczna jest inspekcja lub nowe badanie przed dopuszczeniem.
W razie przyznania nowego badania przed dopuszczeniem przyznawany jest nowy numer dopuszczenia.
ROZDZIAŁ 2

Ogólne wymogi minimalne dla wskaźników skrętu


Artykuł 2.01

Konstrukcja, projekt


1. Wskaźniki skrętu muszą być odpowiednie do użytkowania na pokładach statków żeglugi śródlądowej.

2. Konstrukcja i projekt sprzętu muszą być zgodne z dobrą praktyką inżynieryjną – zarówno pod względem układów mechanicznych, jak i elektrycznych.

3. W razie braku jakiegokolwiek konkretnego przepisu w załączniku II lub w niniejszym załączniku, wymogi i metody badania zawarte w normie europejskiej EN 60945:2002 stosuje się do zasilania, bezpieczeństwa, wzajemnych interferencji sprzętu na statku, bezpiecznej odległości kompasu, odporności na wpływy klimatu, wytrzymałości mechanicznej, wpływów środowiska, emisji dźwięków słyszalnych oraz oznaczeń sprzętu.
Ponadto sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi określone w niniejszym załączniku przy temperaturach otoczenia w zakresie 0–40 °C.


Artykuł 2.02

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

1. Wymogi ogólne:
Wskaźniki skrętu muszą spełniać wymogi dyrektywy 2004/108/WE (*) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG.

2. Emisje uboczne:
W zakresach częstotliwości 156–165 MHz, 450–470 MHz i 1,53–1,544 GHz natężenie pola nie może przekroczyć wartości 15 ?V/m. Podane wartości natężenia pola stosuje się w odległości badawczej wynoszącej 3 metry od badanego sprzętu.

Artykuł 2.03

Użytkowanie

1. Sprzęt nie powinien posiadać większej liczby elementów regulacyjnych, niż jest to konieczne dla właściwego użytkowania.
Projekt, oznaczenia i manipulacja elementami regulacyjnymi muszą umożliwiać ich proste, jednoznaczne i szybkie użycie.
Ich ułożenie powinno zapobiegać, w miarę możliwości, błędom użytkownika.
Elementy regulacyjne, które nie są niezbędne do normalnego użytkowania, nie mogą być bezpośrednio dostępne.

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być opatrzone symbolami lub oznaczeniami w języku angielskim.
Symbole muszą spełniać wymogi określone w normie europejskiej EN 60417:1998.
Wszelkie cyfry i litery muszą mieć wysokość co najmniej 4 mm.
Jeżeli istnieje możliwość wykazania, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe zastosowanie cyfr i liter o wysokości 4 mm, oraz jeżeli dla celów użytkowania mniejsze cyfry i litery są możliwe do zaakceptowania, dozwolone jest ich zmniejszenie do 3 mm.

3. Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby błędy w użytkowaniu nie powodowały jego zawodności.

4. Wszelkie funkcje przekraczające wymogi minimalne, na przykład instalacje umożliwiające połączenie z innym sprzętem, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprzęt spełniał wymogi minimalne w każdych warunkach.
Artykuł 2.04

Instrukcje użytkowania

Do każdego urządzenia należy dostarczyć szczegółową instrukcję obsługi.
Musi być ona dostępna w językach angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim oraz musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

a) aktywacja i użytkowanie;

b) konserwacja i serwis;

c) ogólne instrukcje bezpiecznego użytkowania.
Artykuł 2.05

Instalacja czujnika

Kierunek instalacji w stosunku do linii stępki należy wskazać na jednostce czujnika wskaźnika skrętu.
Należy dostarczyć instrukcje instalacji sprzętu, tak by zapewnić największą możliwą obojętność na pozostałe normalne ruchy statku.

 
CZĘŚĆ II

Przepisy dotyczące wymogów minimalnych oraz warunków badania wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej
ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne Artykuł 1.01

Zakres stosowania

Niniejsze przepisy określają wymogi minimalne dotyczące wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej, jak również warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi.Artykuł 1.02

Przeznaczenie wskaźnika skrętu

Wskaźnik skrętu przeznaczony jest do wspomagania nawigacji radarowej oraz do mierzenia i wskazywania stopnia obrotu statku w kierunku lewej lub prawej burty.Artykuł 1.03

Badanie przed dopuszczeniem

1. Zgodność z wymogami minimalnymi dotyczącymi wskaźników skrętu zgodnie z rozdziałami 2–4 należy ustalić za pomocą badania przed dopuszczeniem.
2. Jeżeli sprzęt uzyska pozytywny wynik badania przed dopuszczeniem, służba techniczna wydaje świadectwo badania.
Jeżeli sprzęt nie spełnia wymogów minimalnych, wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o powodach odrzucenia wniosku.

 

 


Artykuł 1.04

Wniosek o badanie przed dopuszczeniem

1. Wnioski o badanie przed dopuszczeniem wskaźnika skrętu przedkłada się służbie technicznej.
Służby techniczne notyfikuje się Komisji Europejskiej.

2. Do każdego wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) szczegółowe opisy techniczne;

b) kompletny zestaw dokumentacji instalacyjnej i serwisowej;

c) instrukcje użytkowania.

3. Za pomocą badań wnioskodawca musi ustalić bądź zlecić ustalenie, czy sprzęt spełnia wymogi minimalne określone w niniejszych przepisach.
Wyniki badania oraz sprawozdania pomiarowe należy załączyć do wniosku.
Wspomniane dokumenty oraz informacje uzyskane w trakcie badania przechowuje właściwy organ.Artykuł 1.05

Dopuszczenie

1. Dopuszczenie przyznaje właściwy organ na podstawie świadectwa badania.
Właściwy organ powiadamia Komisję Europejską o sprzęcie, który dopuścił.
W stosownym zawiadomieniu należy zamieścić przyznany numer dopuszczenia, jak również oznaczenie typu, nazwę wytwórcy, nazwę posiadacza dopuszczenia oraz datę dopuszczenia.

2. Każdy właściwy organ lub służba techniczna wyznaczone przez właściwy organ są upoważnione do wyboru sprzętu z serii produkcyjnej na potrzeby inspekcji w dowolnym momencie.
Jeżeli podczas inspekcji zostaną ujawnione defekty sprzętu, dopuszczenie może zostać wycofane.
Dopuszczenie zostaje wycofane przez organ, który je wydał.
Artykuł 1.06

Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia

1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny

a) nazwą wytwórcy;

b) oznaczeniem handlowym sprzętu;

c) typem sprzętu; oraz

d) numerem seryjnym.

2. Numer dopuszczenia przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób nieusuwalny na jednostce kontrolnej w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji sprzętu.
Elementy składowe numeru dopuszczenia: e-NN-NNN

 

e = Unia Europejska
NN = kod państwa dopuszczenia
01 = Niemcy
02 = Francja
03 = Włochy
04 = Niderlandy
05 = Szwecja
06 = Belgia
07 = Węgry
08 = Republika Czeska
09 = Hiszpania
11 = Zjednoczone Królestwo
12 = Austria
13 = Luksemburg
14 = Szwajcaria
17 = Finlandia
18 = Dania
19 = Rumunia
20 = Polska
21 = Portugalia
23 = Grecja
24 = Irlandia
26 = Słowenia
27 = Słowacja
29 = Estonia
32 = Łotwa
34 = Bułgaria
36 = Litwa
49 = Cypr
50 = Malta
NNN = trzycyfrowy numer, który zostanie określony przez właściwy organ.

3. Numeru dopuszczenia używa się jedynie w połączeniu z powiązanym dopuszczeniem.
Wytworzenie i przytwierdzenie numeru dopuszczenia należy do obowiązków wnioskodawcy.
Artykuł 1.07

Deklaracja wytwórcy

Do każdej jednostki sprzętu musi być dołączona deklaracja wytwórcy.
Artykuł 1.08

Zmiany w sprzęcie dopuszczonym jako typ


1. Wszelkie zmiany dokonane w sprzęcie już dopuszczonym powodują wycofanie dopuszczenia.
W każdym przypadku, gdy planowane są zmiany, do upoważnionej służby technicznej należy przesłać na piśmie szczegółowe informacje.

2. Po konsultacji ze służbą techniczną właściwy organ podejmuje decyzję co do tego, czy dopuszczenie stosuje się nadal, czy też konieczna jest inspekcja lub nowe badanie przed dopuszczeniem.
W razie przyznania nowego badania przed dopuszczeniem przyznawany jest nowy numer dopuszczenia.
ROZDZIAŁ 2

Ogólne wymogi minimalne dla wskaźników skrętu 


Artykuł 2.01

Konstrukcja, projekt

1. Wskaźniki skrętu muszą być odpowiednie do użytkowania na pokładach statków żeglugi śródlądowej.

2. Konstrukcja i projekt sprzętu muszą być zgodne z dobrą praktyką inżynieryjną – zarówno pod względem układów mechanicznych, jak i elektrycznych.

3. W razie braku jakiegokolwiek konkretnego przepisu w załączniku II lub w niniejszym załączniku, wymogi i metody badania zawarte w normie europejskiej EN 60945:2002 stosuje się do zasilania, bezpieczeństwa, wzajemnych interferencji sprzętu na statku, bezpiecznej odległości kompasu, odporności na wpływy klimatu, wytrzymałości mechanicznej, wpływów środowiska, emisji dźwięków słyszalnych oraz oznaczeń sprzętu.
Ponadto sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi określone w niniejszym załączniku przy temperaturach otoczenia w zakresie 0–40 °C.Artykuł 2.02

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

1. Wymogi ogólne:
Wskaźniki skrętu muszą spełniać wymogi dyrektywy 2004/108/WE (*) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG.

2. Emisje uboczne:
W zakresach częstotliwości 156–165 MHz, 450–470 MHz i 1,53–1,544 GHz natężenie pola nie może przekroczyć wartości 15 ?V/m. Podane wartości natężenia pola stosuje się w odległości badawczej wynoszącej 3 metry od badanego sprzętu.
Artykuł 2.03

Użytkowanie

1. Sprzęt nie powinien posiadać większej liczby elementów regulacyjnych, niż jest to konieczne dla właściwego użytkowania.
Projekt, oznaczenia i manipulacja elementami regulacyjnymi muszą umożliwiać ich proste, jednoznaczne i szybkie użycie.
Ich ułożenie powinno zapobiegać, w miarę możliwości, błędom użytkownika.
Elementy regulacyjne, które nie są niezbędne do normalnego użytkowania, nie mogą być bezpośrednio dostępne.

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być opatrzone symbolami lub oznaczeniami w języku angielskim.
Symbole muszą spełniać wymogi określone w normie europejskiej EN 60417:1998.
Wszelkie cyfry i litery muszą mieć wysokość co najmniej 4 mm.
Jeżeli istnieje możliwość wykazania, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe zastosowanie cyfr i liter o wysokości 4 mm, oraz jeżeli dla celów użytkowania mniejsze cyfry i litery są możliwe do zaakceptowania, dozwolone jest ich zmniejszenie do 3 mm.

3. Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby błędy w użytkowaniu nie powodowały jego zawodności.

4. Wszelkie funkcje przekraczające wymogi minimalne, na przykład instalacje umożliwiające połączenie z innym sprzętem, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprzęt spełniał wymogi minimalne w każdych warunkach.
Artykuł 2.04

Instrukcje użytkowania

Do każdego urządzenia należy dostarczyć szczegółową instrukcję obsługi.
Musi być ona dostępna w językach angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim oraz musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

a) aktywacja i użytkowanie;

b) konserwacja i serwis;

c) ogólne instrukcje bezpiecznego użytkowania.
Artykuł 2.05

Instalacja czujnika

Kierunek instalacji w stosunku do linii stępki należy wskazać na jednostce czujnika wskaźnika skrętu.
Należy dostarczyć instrukcje instalacji sprzętu, tak by zapewnić największą możliwą obojętność na pozostałe normalne ruchy statku.


ROZDZIAŁ 3

Minimalne wymogi operacyjne dla wskaźników skrętu


Artykuł 3.01

Gotowość operacyjna wskaźnika skrętu

1. Od momentu włączenia wskaźnik skrętu musi być w pełni operacyjny w ciągu 4 minut i powinien funkcjonować w wymaganych granicach tolerancji dla precyzji wskazań.

2. Sygnał ostrzegawczy powinien informować, że wskaźnik jest włączony.
Musi być możliwe jednoczesne obserwowanie wskaźnika i manipulowanie nim.

3. Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone.
Artykuł 3.02

Wskazania prędkości zmiany kursu

1. Prędkość zmiany kursu musi być wskazywana na skali linearnej z punktem zero umieszczonym pośrodku.
Musi istnieć możliwość odczytania kierunku i stopnia prędkości zmiany kursu z niezbędną precyzją.
Dozwolone są wyłącznie wskaźniki igłowe oraz tabele słupkowe.

2. Długość skali wskaźnika musi wynosić co najmniej 20 cm; skala może być okrągła lub prostoliniowa.
Skale liniowe mogą mieć wyłącznie położenie poziome.

3. Wskaźniki wyłącznie cyfrowe nie są dozwolone.Artykuł 3.03

Zakresy pomiaru

Wskaźniki skrętu mogą mieć co najmniej jeden zakres pomiaru. Zalecane są następujące zakresy pomiaru:
30 °/minutę
60 °/minutę
90 °/minutę
180 °/minutę
300 °/minutę.Artykuł 3.04

Precyzja wskazywanej prędkości zmiany kursu

Wskazywana wartość prędkości zmiany kursu nie może odbiegać o więcej niż 2 % od maksymalnej wartości mierzalnej, względnie więcej niż o 10 % od wartości rzeczywistej, w zależności od tego, która z nich jest wyższa (zob.: dodatek).
Artykuł 3.05

Czułość

Próg operacyjny musi być mniejszy lub równy zmianie prędkości kątowej odpowiadającej l % wartości wskazywanej.
Artykuł 3.06

Monitorowanie działania

1. Jeżeli wskaźnik skrętu nie funkcjonuje w wymaganym zakresie precyzji, musi to zostać wskazane.

2. Jeżeli używany jest żyroskop, każdy krytyczny spadek stopnia rotacji żyroskopu musi być sygnalizowany przez wskaźnik.
Krytyczny spadek stopnia rotacji żyroskopu to taki spadek, który obniża precyzję o 10 %.


Artykuł 3.07

Obojętność na normalne ruchy statku

1. Kołysanie poprzeczne statku z kątami przechyłu do 10° przy prędkości kątowej do 4° na sekundę nie może powodować błędów pomiarowych przekraczających przewidziane zakresy tolerancji.

2. Podobne czynniki, które mogą wystąpić w czasie cumowania, nie mogą powodować błędów pomiarowych przekraczających przewidziane zakresy tolerancji.
Artykuł 3.08

Obojętność na pola magnetyczne

Wskaźnik skrętu musi być obojętny na pola magnetyczne występujące zazwyczaj na pokładzie statku.
Artykuł 3.09

Wskaźniki urządzeń typu slave

Wskaźniki urządzeń typu slave muszą spełniać wszystkie wymogi odnoszące się do wskaźników skrętu.


ROZDZIAŁ 4

Minimalne wymogi techniczne dla wskaźników skrętu

Artykuł 4.01

Użytkowanie

1. Wszelkie elementy regulacyjne muszą być ułożone w taki sposób, aby podczas ich użytkowania żadna informacja nie była niewidoczna oraz aby nawigacja radarowa odbywała się bez przeszkód.

2. Wszystkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być wyposażone w oświetlenie nierażące wzroku, dostosowane do warunków oświetleniowych otoczenia i dające się regulować do zera za pomocą odrębnego nastawnika.

3. Operowanie elementami regulacyjnymi musi odbywać się w taki sposób, aby przesunięcie w prawo lub do góry miało pozytywny skutek dla zmiennej, a przesunięcie w lewo lub w dół – negatywny.

4. Jeżeli zastosowane zostaną przyciski, musi być możliwe ich dotykowe zlokalizowanie i uruchomienie.
Przyciski muszą mieć również wyraźnie wyczuwalny punkt włączania.
Jeżeli przyciski mają wiele funkcji, musi być widoczne, który poziom hierarchiczny jest aktywny.Artykuł 4.02

Urządzenia amortyzujące

1. System czujników musi być amortyzowany dla wartości krytycznych.
Stała amortyzacji (63 % wartości granicznej) nie może przekraczać 0,4 sekundy.

2. Wskaźnik musi być amortyzowany dla wartości krytycznych.
Powinien istnieć element regulacyjny służący do dodatkowego zwiększania amortyzacji wskaźnika.
W żadnym razie stała amortyzacji nie może przekroczyć pięciu sekund.Artykuł 4.03

Podłączanie dodatkowego sprzętu

1. Jeśli wskaźnik skrętu może zostać podłączony do wskaźników typu slave lub podobnego sprzętu, sygnał prędkości zmiany kursu musi być dostępny w formie analogowego sygnału elektrycznego.
Ponadto wskaźnik skrętu może posiadać interfejs cyfrowy zgodnie z ust. 2.
Sygnał ten musi być wskazywany przy galwanicznej izolacji od ziemi i ekwiwalencie napięcia analogowego 20 mV/°/min ± 5 % oraz maksymalnym oporze wewnętrznym 100 omów.
Polaryzacja musi być dodatnia, jeśli statek skręca w kierunku prawej burty i ujemna, kiedy skręca w kierunku lewej.
Próg operacyjny nie może przekroczyć 0,3°/minutę.
Błąd zera nie może przekraczać 1°/minutę w temperaturze 0–40 °C.
Kiedy wskaźnik jest włączony, a jego czujnik nie jest wystawiony na oddziaływanie ruchu, uboczne napięcie na sygnale wychodzącym mierzone niskozakresowym (low pass) filtrem zakresu pasma (pass band) o częstotliwości 10 Hz nie może przekraczać 10 mV.
Sygnał prędkości zmiany kursu musi być odbierany bez żadnej dodatkowej amortyzacji poza granicami, o których mowa w art. 4.02 ust. 1.

2. Interfejs cyfrowy musi być zaprojektowany zgodnie z normami europejskimi EN 61162-1: 2008, EN 61162-2: 1998 i EN 61162-3: 2008.

3. Sprzęt musi być wyposażony w zewnętrzny przycisk alarmowy.
Przycisk ten musi być zainstalowany w postaci przerywnika izolacji galwanicznej.
Alarm powinien musi być uruchamiany przez zamknięcie kontaktu:

a) jeżeli wskaźnik skrętu jest wyłączony; lub

b) jeżeli wskaźnik skrętu nie jest w trybie gotowości do działania; lub

c) jeżeli kontrola funkcji zareagowała na niedopuszczalnie duży błąd (art. 3.06).
ROZDZIAŁ 5

Warunki i metodyka badania dla wskaźników skrętu


Artykuł 5.01

Bezpieczeństwo, zasilanie i kompatybilność elektromagnetyczna

Zasilanie, bezpieczeństwo, interferencje ze sprzętem pokładowym, bezpieczna odległość kompasu, odporność na warunki klimatyczne, wytrzymałość mechaniczna, wpływ na środowisko naturalne oraz emisja dźwięków słyszalnych zostaną poddane badaniu zgodnie z normą europejską EN 60945:2002.


Artykuł 5.02

Emisje uboczne

Pomiary emisji ubocznych przeprowadza się zgodnie z normą europejską EN 60945:2002 w zakresie częstotliwości 30–2000 MHz.
Wymogi określone w art. 2.02 ust. 2 muszą zostać spełnione.
Artykuł 5.03

Procedura badania

1. Wskaźniki skrętu bada się w warunkach nominalnych i granicznych.
W tym kontekście, aż do obowiązującej wartości granicznej, badaniu poddaje się wpływ napięcia operacyjnego i temperatury otoczenia.
Ponadto za pomocą nadajników radiowych ustala się maksymalne pole magnetyczne w pobliżu wskaźników.

2. W warunkach opisanych w ust. 1 błędy wskaźnika muszą utrzymywać się w ramach tolerancji wyznaczonych w załączniku.

3. Wszystkie wymogi minimalne określone w rozdziałach 2–4 muszą zostać spełnione.

CZĘŚĆ III

Przepisy dotyczące badania instalacji i działania sprzętu radarowego i wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej

 

Artykuł 1

Przepisy ogólne

1. Badania instalacji i działania systemów radarowego sprzętu nawigacyjnego i wskaźników skrętu należy przeprowadzać zgodnie z następującymi przepisami.

2. Wyłącznie sprzęt dopuszczony przy użyciu:

a) dopuszczenia zgodnie z:

aa) częścią I art. 6; lub

bb) częścią II art. 1.05; lub

b) dopuszczone przy użyciu dopuszczenia uznanego za równoważne zgodnie z częścią VI; oraz

c) oznaczone odpowiednim numerem dopuszczenia są dopuszczone do instalacji.
Artykuł 2

Dopuszczone firmy specjalistyczne

1. Instalacja, wymiana, naprawa lub konserwacja radarowego sprzętu nawigacyjnego i wskaźników skrętu może być przeprowadzana wyłącznie przez specjalistyczne firmy dopuszczone przez właściwy organ.
Właściwe organy odpowiedzialne za dopuszczenie notyfikuje się Komisji Europejskiej.

2. Dopuszczenie może zostać wycofane przez właściwy organ.

3. Właściwy organ bezzwłocznie notyfikuje Komisji Europejskiej firmy specjalistyczne, które dopuścił.
Artykuł 3

Wymogi dla zasilania pokładowego

Wszystkie źródła zasilania pokładowego dla sprzętu radarowego i wskaźników skrętu muszą być wyposażone w odrębne przypisane im urządzenia bezpieczeństwa i, jeśli to możliwe, być bezusterkowe.
Artykuł 4

Instalacja anteny radaru

1. Antenę radaru należy zainstalować możliwie najbliżej osi podłużnej statku.
W pobliżu anteny nie powinny występować żadne przeszkody prowadzące do powstawania fałszywego echa lub niepożądanych cieni; w razie konieczności antenę należy zamontować w części dziobowej statku.
Elementy montażowe oraz mocujące anteny radaru w położeniu operacyjnym muszą być wystarczająco stabilne, aby umożliwić radarowemu sprzętowi nawigacyjnemu działanie w wymaganych przedziałach dokładności.

2. Po korekcji błędu kątowego w montażu i uruchomieniu sprzętu różnica między kreską kursową a linią osi podłużnej statku nie może przekraczać 1 stopnia.


Artykuł 5

Instalacja wyświetlacza i jednostki kontrolnej

1. Wyświetlacz i jednostkę kontrolną należy zainstalować w sterówce w taki sposób, aby ocena obrazu radaru i użytkowanie radarowego sprzętu nawigacyjnego odbywały się bez żadnych trudności.
Orientacja azymutowa obrazu radarowego musi być zgodna z normalną sytuacją otoczenia.
Uchwyty i regulatory powinny być skonstruowane w sposób umożliwiający ich zablokowanie w dowolnej pozycji z wyeliminowaniem wibracji.

2. Podczas nawigacji radarowej sztuczne oświetlenie nie może być odbijane w kierunku operatora radaru.

3. Jeżeli jednostka kontrolna nie jest częścią wyświetlacza, należy ją zlokalizować w obudowie w odległości 1 metra od wyświetlacza.
Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone.

4. Jeżeli zainstalowane są wskaźniki typu slave, powinny one być zgodne z przepisami odnoszącymi się do sprzętu do nawigacji radarowej.Artykuł 6

Instalacja wskaźnika skrętu

1. Wskaźnik skrętu musi być umiejscowiony przed sternikiem i w jego polu widzenia.

2. Układ czujników należy zainstalować w miarę możliwości na śródokręciu, w sposób poziomy oraz wyrównany do osi podłużnej statku.
Miejsce instalacji powinno być w miarę możliwości pozbawione wibracji oraz podlegać jedynie umiarkowanym wahaniom temperatury.
Jednostka wskaźnika powinna być w miarę możliwości zainstalowana powyżej wyświetlacza radaru.

3. Jeżeli zainstalowane są wskaźniki typu slave, muszą one spełniać wymogi odnoszące się do wskaźników skrętu.Artykuł 7

Instalacja czujnika pozycji

W przypadku śródlądowego sprzętu systemu ECDIS używanego w trybie nawigacyjnym, czujnik pozycji (np. antena DGPS) musi zostać zainstalowany w sposób zapewniający jego działanie z najwyższą możliwą precyzją i bez niekorzystnych wpływów struktur leżących powyżej i sprzętu nadawczego na pokładzie statku.
Artykuł 8

Badania instalacji i działania

Przed pierwszym uruchomieniem sprzętu po instalacji lub po odnowieniu lub rozszerzeniu świadectwa wspólnotowego (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 2.09 ust. 2 załącznika II) oraz po każdej zmianie wprowadzonej na statku, która może mieć wpływ na warunki operacyjne sprzętu, właściwy organ lub służba techniczna wyznaczona przez właściwy organ lub firma dopuszczona na podstawie art. 2 musi przeprowadzić badanie instalacji i działania.

W tym celu muszą zostać spełnione następujące warunki:

a) zasilanie powinno posiadać odrębne urządzenie zabezpieczające;

b) napięcie operacyjne mieści się w granicach tolerancji;

c) okablowanie i jego instalacja są zgodne z przepisami załącznika II oraz, w stosownych przypadkach, ADN;

d) liczba obrotów anteny wynosi przynajmniej 24 na minutę;

e) w sąsiedztwie anteny nie znajdują się przeszkody zakłócające nawigację;

f) wyłącznik bezpieczeństwa anteny, o ile występuje, jest gotowy do działania;

g) rozkład wyświetlaczy, wskaźników skrętu oraz jednostek kontroli/elementów regulacyjnych jest ergonomiczny i przyjazne dla użytkownika;

h) kreska kursu radarowego sprzętu nawigacyjnego nie odchyla się od osi podłużnej statku o więcej niż 1 stopień;

i) precyzja wyświetlaczy zasięgu i azymutu spełnia wymogi (pomiary w oparciu o znane cele);

j) linearność w krótkim zasięgu jest poprawna (pchanie i ciągnięcie);

k) wyświetlany zasięg minimalny powinien być nie większy niż 15 metrów;

l) centrum obrazu jest widoczne, a jego średnica nie przekracza 1 mm;

m) fałszywe echo wywołane odbiciami i niepożądanymi cieniami na kresce kursowej nie występuje lub nie naraża bezpieczeństwa żeglugi;

n) redukcje zakłóceń pochodzących od morza i deszczu (STC i FTC w ustawieniach domyślnych) oraz powiązane z nimi instrumenty kontrolne funkcjonują poprawnie;

o) regulacja wzmocnienia jest sprawna;

p) ostrość oraz definicja obrazu są poprawne;

q) kierunek skrętu statku jest zgodny ze wskazaniami wskaźnika skrętu, a pozycja zero w kierunku naprzód jest poprawna;

r) sprzęt radarowy nie jest czuły na przekaz ze sprzętu radiowego statku ani na interferencje z innymi źródłami na pokładzie;

s) radarowy sprzęt nawigacyjny lub wskaźnik skrętu nie powinny wchodzić w interferencje z innym sprzętem pokładowym.

Ponadto, w przypadku śródlądowego sprzętu systemu ECDIS:

t) statystyczny błąd pozycji wpływający na mapę nie może przekroczyć 2 m;

u) statystyczny błąd kąta fazy wpływający na mapę nie może przekroczyć 1 stopnia.
Artykuł 9

Świadectwo instalacji i działania

Po pomyślnym ukończeniu badania zgodnie z art. 8 właściwy organ, służba techniczna lub dopuszczona firma wydaje świadectwo zgodne ze wzorem przedstawionym w części IV.
Świadectwo to należy stale przechowywać na pokładzie.
Jeżeli warunki badania nie zostały spełnione, sporządza się wykaz usterek.
Służba techniczna lub dopuszczona firma wycofuje względnie przesyła wszystkie istniejące świadectwa do właściwego organu.

CZĘŚĆ IV

(WZÓR)

Świadectwo instalacji i działania radarowego sprzętu nawigacyjnego i wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej

Nazwa/typ statku: ...........................................................................................................................................................................................
Europejski numer identyfikacyjny statku: ............................................................................................................................................................................................
Właściciel statku: .............................................................................................................................................................................................
Nazwa/nazwisko: .............................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................

 


Radarowy sprzęt nawigacyjny Numer: ........................................... Pozycja nr
Typ
Wytwórca
Numer dopuszczenia
Numer seryjny
Wskaźniki skrętu Numer: ........................................... Pozycja nr
Typ
Wytwórca
Numer dopuszczenia
Numer seryjny
Niniejszym zaświadcza się, że radarowy sprzęt nawigacyjny i wskaźniki skrętu zainstalowane na tym statku spełniają wymogi określone w części III załącznika IX do dyrektywy 2006/87/WE, dotyczącej badania instalacji i działania systemów nawigacji radarowej i wskaźników skrętu stosowanych na pokładach statków żeglugi śródlądowej.
Dopuszczona firma specjalistyczna/służba techniczna/właściwy organ (*)
Nazwa: ..............................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................

 


Dopuszczona firma specjalistyczna/służba techniczna/właściwy organ (*)
Nazwa: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pieczęć/Odciskpieczęci Miejscowość .................... Data ....................
Podpis

 

 

Część II - dalej >>


 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron