A A A _Drukuj

Środki wzywania pomocy

           

 

Ogólne wymagania techniczne

 

Pirotechniczne środki sygnałowe powinny mieć cechy użytkowe podane w ta­beli poniżej i odpowiadać następującym wymaganiom:

 • nie powinny ulegać uszkodzeniu przy przechowywaniu ich w temperaturze powietrza od -30 °C do +65 °C;
 • obudowa ich powinna być wodoszczelna i nie podlegać korozji;
 • na obudowie powinna być umieszczona krótka instrukcja lub rysunki wy­raźnie objaśniające sposób użycia środka pirotechnicznego - w wykonaniu niezmywalnym wodą;
 • jeżeli środek pirotechniczny uruchamiany jest ręcznie, powinno to nastę­pować od strony podstawy lub działać z opóźnieniem 2 s, dla zapewnienia bezpieczeństwa;
 • urządzenie zapalające powinno być proste i nie wymagające przy obsłudze specjalnego przygotowania oraz łatwo uruchamiane w niesprzyjających warunkach bez pomocy innych osób - nawet mokrymi, zimnymi rękami lub rękami w rękawicach;
 • urządzenie zapalające rakiet i pochodni powinno stanowić integralną całość z wyrobem;
 • ocechowanie wskazujące okres użytkowania powinno być niezmywalne.

 

Rakiety spadochronowe 

 

Rakieta spadochronowa powinna:

 • być umieszczona w wodoszczelnej obudowie;
 • mieć wydrukowaną na obudowie krótką instrukcję lub rysunki jasno ilu­strujące sposób jej użycia;
 • stanowić integralną całość ze środkami zapłonu; oraz
 • być zaprojektowana tak, aby trzymanie jej obudowy w trakcie użycia zgod­nie z fabryczną instrukcją obsługi było wygodne. Wystrzelona pionowo rakieta powinna osiągnąć wysokość nie mniejszą niż 300 m. Na szczycie tora lotu lub w jego pobliżu rakieta powinna wyrzucić gwiazdę świecącą na spadochronie.

Gwiazda ta powinna:

 • paląc się, świecić barwą jaskrawoczerwoną
 • świecić równomiernie ze średnią światłością nie mniejszą niż 30 000 cd;
 • palić się przez okres nie krótszy niż 40 s;
 • opadać z prędkością nie większą niż 5 m/s;
 • podczas palenia się nie uszkadzać spadochronu ani wiązań.

 

Pochodnie ręczne

 

Pochodnia ręczna powinna:

 • być umieszczona w wodoszczelnej obudowie;
 • mieć wydrukowaną na obudowie krótką instrukcję lub rysunki jasno ilustrujące sposób jej użycia;
 • być zaprojektowana tak, aby trzymanie jej obudowy było wygodne i aby palące się lub rozżarzone cząstki nie stwarzały zagrożenia dla jednostki ratunkowej podczas użycia pochodni zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi;
 • paląc się, świecić kolorem jaskrawoczerwonym;
 • świecić równomiernie ze średnią światłością nie mniejszą niż 15 000 cd;
 • palić się przez okres nie krótszy niż 1 min;
 • palić się w dalszym ciągu po zanurzeniu w wodzie na głębokość 100 mm przez okres 10 s.

 

Pławki dymne 

 

Pławka dymna powinna:

 • być umieszczona w wodoszczelnej obudowie;
 • nie zapalać się w sposób wybuchowy, gdy jest używana zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi;
 • mieć wydrukowaną na obudowie krótką instrukcję lub rysunki jasno ilustrujące sposób jej użycia;
 • wydzielać dym o bardzo dobrze widocznej barwie ze stałą wydajnością przez okres co najmniej 3 min podczas unoszenia się na spokojnej wodzie oraz przez okres 10 s, gdy jest zanurzona w wodzie na głębokości 100 mm;
 • nie wytwarzać żadnego płomienia podczas całego okresu wydzielania dymu;
 • być odporna na zalewanie.

 

  

 Oznakowanie środków pirotechnicznych

 

Oznakowanie pirotechnicznych środków sygnałowych powinno być wykonywane w sposób niezmywalny i powinno zawierać termin ważności, przeznaczenia i krótką instrukcję użycia. Oznakowanie takie powinno być umieszczone na każdym środku pirotechnicznym oraz na jego opakowaniu.

 

Cechy użytkowe pirotechnicznych środków sygnałowych

 

 

 Lp. Nazwa środka sygnałowego  barwa światła lub dymu  Światłość [cd]  Pułap wzlotu [m]  Zasięg słyszalności [Mm]  Czas palenia [s]  Przeznaczenie 
 1 Rakieta spadochronowa czerwona  30000  300  ----  40 do wzywania pomocy
 2 Rakieta dzwiękowa lub petarda  ---  ----  ----  5  --- do wzywania pomocy
 3 Pochodnia czerwona  15000  ----  ----  60 do wzywania pomocy
 4 Pochodnia biała  2000  ---  ---  60 do zwracania na siebie uwagi
 5 Rakieta jednogwiezdna zielona  3000  80  ---  6 do sygnalizacji ratowniczej
 6 Rakieta jednogwiezdna czerwona  3000  80  ---  6 do sygnalizacji ratowniczej
 7 Pławka dymna pomarańczowa  ---  ----  ---  180 do wzywania pomocy
projektowanie stron SSI - projektowanie stron